obrázek

ZŠ Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín

Lubina 60, Kopřivnice 742 21


Zápis do 1. třídy


 

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

  

Informace k organizaci

 

vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR
a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

 

ZŠ KOPŘIVNICE-LUBINA

 

 

 • Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, ve školách zřizovaných městem Kopřivnice posledních jedenáct pracovních dnů v měsíci dubnu, tzn. od 16. dubna do 30. dubna 2020

  • zápis na ZŠ sv. Zdislavy proběhne 1. dubna do 19. dubna 2020

  • zápis na ZŠ Floriána Bayera proběhne od 16. dubna do 30. dubna 2020.

    

 • Zápisy do prvních tříd proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole

   

 • Zápisy proběhnou pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

   

 • Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit k plnění povinné školní docházky jinou než spádovou školu. Dítě bude v tomto případě přijato, pokud to dovolí kapacita školy.

 • Prosíme rodiče, pokud přihlásí své dítě k povinné školní docházce na jinou než spádovou základní školu, aby o tom informovali vedení spádové školy.

 •  Zápis se týká dětí, které k  31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let a rovněž dětí, které měly odklad povinné školní docházky, a dětí, u nichž rodiče odklad plánují. Ředitel školy začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Podání žádosti

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 
   
 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku uvedenou na webu školy), DS ZŠ Lubina: hdemnmz
 2.  
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), zslubina@centrum.cz , reditelkazslubina@gmail.com 
 4.  
 5. poštou,
 6.  
 7. osobní podání – např. do schránky školy nebo osobně v úředních hodinách vymezených pro tento účel na každé škole (uvedených na webu každé školy).
 8.  
 9. Osobní podání žádostí proběhne v budově školy ZŠ Lubina v době:
 10.  
 

pondělí 20. 4. 2020: 9.00 – 11.00 hodin, 13.00 – 15.00 hodin

 

středa 29. 4. 2020: 9.00 – 11.00 hodin, 13.00 – 15.00 hodin

 

Pokud bude podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEB PŘÍSLUŠNÉ ŠKOLY S AKTUÁLNÍMI ORGANIZAČNÍMI INFORMACEMI

 

zskoprivnice-lubina.skolniweb.cz

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 
   
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 •  
 • datum narození,
 •  
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 •  
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 •  
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 •  
 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: 

   
 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 •  
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 •  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověřuje ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se
v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

  
 

K základním školám zřizovaným městem Kopřivnice jsou stanoveny školské obvody takto:

 

 

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín:

 

Na základě dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu tvoří ulice Alšova, Na Vápenkách, Janáčkova, Štramberská, Horní, Záhumenní – mimo č. p. 1151, Pabla Nerudy, Máchova, I. Šustaly, Bratří Vašků, Bezručova, Husova, Jilemnického, Smetanova, Komenského, Masarykovo náměstí, Tyršova, Wolkerova, Jiráskova, Havlíčkova, Palackého, Boženy Němcové, Haškova, Hřbitovní, Dvořákova, Erbenova, Skupova, Pod Stadiónem, Duhová, Hanse Ledvinky a Horečkova příslušnou část školského obvodu ZŠ Alšova.

  
 

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791, okres Nový Jičín:

 

ulice Školní, K. Čapka, Pionýrská, Sadová, Pod Bílou horou, Polní, Ke Koryčce, Zdeňka Buriana, Javorová, Pod Zahradami, Na Drahách, Sportovní, U Vodojemu, Sluneční, Květinová, Lomená, Jarní, Kpt. Nálepky, Obránců míru – pouze domy po levé straně ulice směrem k Závišicím a Západní.

 
 

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín:

 

ulice Sokolovská, Dukelská, Panská, Dělnická, Pod Morávií, Lidická, Krátká, Mírová, Štefánikova, 1. května, Kpt. Jaroše, Kadláčkova, Na Luhách, Obránců míru – pouze domy po pravé straně ulice směrem k Závišicím až po ulici Příčnou, Dolní, Záhumenní – pouze
č. p. 1151, Francouzská – domy po pravé straně ulice (směrem od křižovatky
na ul. Obránců míru), Československé armády, Nádražní. ZŠ dr. Milady Horákové. Je školským obvodem pro žáky druhého stupně škol místních částí Lubina a Mniší.

  
 

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín:

 

ulice 17. listopadu, Na Pinkavce, Osvoboditelů, Družební, Příčná, Paseky, Příborská, K Pasekám, K Očnímu, Moravská, Severní, Česká, Obránců míru – domy po pravé straně ulice od ulice Příčné směrem k Závišicím, Francouzská - domy po levé straně ulice (směrem od křižovatky na ul. Obránců míru)

  

Základní škola Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín, p. o.:

 

místní část Lubina – pro žáky prvního stupně základní školy

  

Základní škola Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, p. o.:

 

místní část Mniší a Vlčovice – pro žáky prvního stupně základní školy

  

ZŠ sv. Zdislavy a ZŠ Floriána Bayera nepodléhají spádovosti.

 

 

Podrubriky:
Dokumenty k zápisuAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.